EASY CLIP NOZZLE

26988

26988 Series: Adjustable Clamp หัวฉีดสเปรย์รัดท่อแบบปรับได้ สะดวกต่อการซ่อมบำรุง,ปรับ หรือเปลี่ยนหัวสเปรย์ มีลักษณะการพ่น 2 แบบคือ วงกลม(Full Cone)และแบบสามเหลี่ยม(Flat Fan)  

155RS

155RS Series Adjustable  Spray Nozzle หัวฉีดแบบปรับได้ ถอดง่าย สะดวกต่อการซ่อมบำรุง, ปรับองศา หรือ ปลี่ยนหัวสเปรย์ มีลักษณะการพ่น 2 แบบคือ วงกลม(Full Cone)และแบบสามเหลี่ยม(Flat Fan) 

155RS-SS

155RS Series Adjustable  Spray Nozzle หัวฉีดแบบปรับได้ ถอดง่าย สะดวกต่อการซ่อมบำรุง, ปรับองศา หรือ ปลี่ยนหัวสเปรย์ มีลักษณะการพ่น 2 แบบคือ วงกลม(Full Cone)และแบบสามเหลี่ยม(Flat Fan) 

SHARE