SUPER DRUM PUMP

TS-P28 SUPER DRUM PUMP

อุปกรณ์ดูดของเหลว ออก จากถัง200ลิตรโดยใช้  ระบบลม   สามารถใช้กับของเหลวหรือน้ำมันที่ติดไฟได้ 🔥🔥🔥🔥(น้ำมันเบนซิล น้ำมันดีเซล แอลกอฮอล์ โซเวนท์) เนื่องจากอุปกรณ์นี้ไม่มีการใช้ไฟฟ้าจึงปลอดภัยกับสารเคมีประเภทติดไฟได้

TS-P38 SUPER DRUM PUMP

อุปกรณ์ดูดของเหลว ออก จากถัง200ลิตรโดยใช้  ระบบลม   สามารถใช้กับของเหลวหรือน้ำมันที่ติดไฟได้ 🔥🔥🔥🔥(น้ำมันเบนซิล น้ำมันดีเซล แอลกอฮอล์ โซเวนท์) เนื่องจากอุปกรณ์นี้ไม่มีการใช้ไฟฟ้าจึงปลอดภัยกับสารเคมีประเภทติดไฟได้

TS-P58 SUPER DRUM PUMP

อุปกรณ์ดูดของเหลว  เข้า-ออก จากถัง200ลิตรโดยใช้ ระบบลม  สามารถใช้กับของเหลวหรือน้ำมันที่ติดไฟได้ 🔥🔥🔥🔥(น้ำมันเบนซิล น้ำมันดีเซล แอลกอฮอล์ โซเวนท์) เนื่องจากอุปกรณ์นี้ไม่มีการใช้ไฟฟ้าจึงปลอดภัยกับสารเคมีประเภทติดไฟได้ 

SHARE